CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Kolejne wezwanie do złożenia akcji. Ustawa o dematerializacji akcji nakazuje nam wysłać 5 krotne wezwanie posiadaczy akcji do ich złożenia w firmie.

Plusfactor Spółka Akcyjna  przy ul. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000560206, posiadającą nr NIP 8992768813, w wykonaniu obowiązku wynikającego ustawy  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) tj. obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328? § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą, wzywa Państwa jako akcjonariuszy Plusfactor S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. Dokumenty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.