OSTANIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

OSTANIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Publikujemy ostatnie wezwanie do złożenia akcji.

Po dniu 31 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Plusfactor Spółka Akcyjna  przy ul. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000560206, posiadającą nr NIP 8992768813, w wykonaniu obowiązku wynikającego ustawy  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) tj. obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328? § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą, wzywa Państwa jako akcjonariuszy Plusfactor S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. Dokumenty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.