PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Plusfactor Spółka Akcyjna  przy ul. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000560206, posiadającą nr NIP 8992768813, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa Państwa jako akcjonariuszy Plusfactor S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael/Strom Dom Maklerski S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja dodatkowa zgodnie z w/w ustawą:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.