Faktoring pełny | Plusfactor

Produkty

Faktoring pełny

Faktoring  pełny to finansowanie faktur Faktoranta (Dostawcy) oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców. 

Dzięki tej usłudze Dostawca (Faktorant) otrzymuje wypłatę zaliczki (do 90% wartości faktury) bezpośrednio po przesłaniu kopii faktur oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru. Pozostałą część (fundusz gwarancyjny) Faktorant otrzymuje gdy Odbiorca zrealizuje płatność.

Usługa zapewnia płynne finansowanie bieżącej działalności nawet w przypadku braku zapłaty ze strony odbiorcy. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy do wysokości zaliczki. To oznacza, że jeśli wierzytelność nie zostanie zapłacona przez Odbiorcę,  Faktorant zachowuje otrzymaną zaliczkę.

W usłudze można wykorzystać polisę ubezpieczenia należności Faktoranta – faktoring pełny z polisą Klienta lub polisę Faktora – faktoring krajowy pełny.

faktoringu pełnym przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy gwarantowane jest polisą wykupioną przez Faktora.

Wysoka kwota gwarantowanego pokrycia szkody zapewnia Klientom Pekao Faktoring wysoki poziom bezpieczeństwa.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności jest możliwe w przypadku pozytywnej weryfikacji kondycji finansowej odbiorcy.

Możliwe jest zastosowanie faktoringu pełnego z polisą Klienta. Usługa oparta jest o cesję praw z polisy ubezpieczenia należności handlowych, którą dysponuje Klient. Poziom ryzyka niewypłacalności przeniesionego na Faktora, a tym samym wysokość wypłacanej zaliczki określa polisa Klienta.

Zapytaj o ofertę